Säännöt

KYMIJOEN RATSASTAJAT RY

TOIMINTASÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kymijoen Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Kouvola Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu tammikuun 9. päivänä vuonna 2000 nimellä Ratsastusseura Hirnakat ry, kotipaikkana Elimäki. Yhdistyksen nimi on muutettu Kymijoen Ratsastajat ry:ksi 2006, kotipaikkana Kouvola. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi ja seuran toiminta-alueena Etelä-Suomi.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Kymijoen Ratsastajat ry on ratsastusseura, joka haluaa tukea kaikentasoisia ratsastajia ja hevosharrastajia kaikissa ratsastuksen lajeissa. Seuran tarkoituksena on tutustuttaa seuran toiminta-alueen ja lähiympäristön ratsastuksen harrastajia ja ratsastustallien pitäjiä toisiinsa ja virittää yhteistyötä ratsastuksen ja hevosten parissa. Seura kouluttaa ja kehittää hevosmiestaitoa jäsentensä keskuudessa. Lisäksi seura pyrkii tekemään toiminnallaan hevosharrastusta tunnetuksi toiminta-alueellaan.

Toiminnan toteuttamiseksi seura pyrkii varmistamaan, että toiminta-alueen ratsastusharrastajilla ja kilpailijoilla olisi saatavilla valmennus-, kilpailu ja virkistystoimintaa lähellä omaa asuinaluettaan. Lisäksi seura voi avustaa kilpailevien ratsukoiden valmentautumista ja kilpailuihin osallistumista. Seura tukee toimihenkilöiden, kilpailujärjestäjien ja junioriohjaajien, sekä muiden seuratoimijoiden koulutusta sekä organisoi näiden toimintaa yhdistyksen jäsenistön hyväksi. Seura kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ratsastusurheilun ja hevosharrastuksen edellytysten luomiseen ja liikuntapaikkojen kehittämiseen. Lisäksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja on aktiivisesti yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi omistaa kiinteistöjä ja toimintaan liittyviä arvopapereita sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä hankkia varoja tarkoitusperiensä toteuttamiseksi toimeenpanemalla ratsastusnäytöksiä ja -kilpailuja, juhlia, arpajaisia ja muita samantapaisia tilaisuuksia, ylläpitämällä tilapäistä puffettimyyntiä järjestämissään tilaisuuksissa sekä vuokraamalla hevosia ja ratsastusvälineitä ynnä järjestämällä ratsastuksenopetusta sekä välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta harrastukseen liittyviä välineitä ja asusteita.

3. JÄSENET
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto – Finlands Ryttarförbund r.y:hyn sekä voi kuulua muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin. Seura noudattaa Suomen Ratsastajainliitto ry:n sääntöjä.

Yhdistyksen jäsenenä voi olla sekä yksityinen henkilö että rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenen ottamisesta joko toimivaksi jäseneksi tai kannattajajäseneksi päättää seuran hallitus. Henkilön tai yhteisön, joka aikoo liittyä yhdistyksen toimivaksi jäseneksi, tulee ilmoittaa aikomuksestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Alaikäisen jäsenilmoituksessa pitää lisäksi olla holhoojan suostumus. Jäsen on juniorijäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Johtokunta voi valtuuttaa jäsensihteerin vuodeksi kerrallaan hyväksymään uusia jäseniä seuran jäseniksi.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavilla jäsenillä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

4. SEURASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle, puheenjohtajalle tai seuran jäsensihteerille taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen.

Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan Suomen Ratsastajainliitto ryn sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemesta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä asianomaiselle.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei maksuja peritä. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta, sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

6. SEURAN HALLINTO
Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi kerralla valittu puheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta, kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 • Toteuttaa seuran kokousten päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Edustaa seuraa sen suhteissa viranomaisiin, kolmanteen henkilöön tai yhdistyksen jäseneen
 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • Vastata seuran taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa sekä säilyttää pöytäkirjat yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä huolehtia niiden toimittamisesta toiminnantarkastajille hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.
 • Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • Kutsua seura kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna toimeen seuran säännöt
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet, sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt, sekä päättää heidän eduistaan
 •  Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 •  Päättää kilpailutukien suuruudesta ja muista palkitsemisista sekä muistamisista
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

7. NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajan on oltava täysi-ikäinen.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle, ellei muuta sovita.

9. SEURAN KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
Seuran kokouksissa jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja perheenjäsen jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla. Tämän lisäksi kokouskutsu voidaan toimittaa jäsenille kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja/tai sähköpostitse tai muulla johtokunnan päättämällä tavalla.

11. VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 7. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. PÖYTÄKIRJA
Seuran, sen johtokunnan, jaosten ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaosten ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätöksen tämän seuran sääntöjen muuttamisesta tekee seuran kokous vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on oltava maininta seuran sääntöjen muuttamisesta.
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Jos seura on päätetty purkaa, seuran varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen hevosharrastusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

14. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Säännöt hyväksytty seuran yleisessä kokouksessa 3.6.2021