KJR Kisatiimi

KJR Kisatiimin tarkoitus on tukea Kymijoen Ratsastajia edustavien kilpailijoiden uraa mahdollistamalla ryhmän yhteiset varainhankintaprojektit ja sponsorisopimukset. Kisatiimi suunnittelee ja toteuttaa toimintaansa itsenäisesti seuran alaisuudessa.

KJR Kisatiimin säännöt (2023)

Päivitetty 8.10.2023

KYMIJOEN RATSASTAJAT RY – KISATIIMI

1.Kisatiimin tarkoitus

KJR Kisatiimin tarkoitus on tukea Kymijoen Ratsastajat ry:tä (edempänä “seura”) edustavien, kansalliselle ja kansainväliselle tasolle tähtäävien kilparatsastajien (edempänä “kisatiimiläinen”/”tiimiläinen”/”ratsastaja”/”urheilija”) kilpailu-uraa mahdollistamalla tiimiläisten yhteiset varainhankintaprojektit ja sponsorisopimukset. Kisatiimi toimii, suunnittelee ja toteuttaa toimintaansa itsenäisesti seuran alaisuudessa.

Varain- ja sponsorihankinnan tulot jaetaan tasan tiimiläisten kesken. Tuki on tarkoitettu kilpailu- ja valmennuskulujen kattamiseen.

Lisäksi seura tukee jäsentensä kilpailemista ja valmentautumista kilpailu- ja valmennustuilla, mistä on erillinen ohjeistus. Myös kisatiimiläiset ovat oikeutettuja näihin tukiin ehtojen puitteissa.

1.1.  Kisatiimin sponsorointi

Sponsorointi voi olla rahaa, palveluja tai tuotteita. Tuki jakautuu ja on oltava jaettavissa tasan tiimiläisten kesken. 

Rahavarojen hoidosta ja oikein kohdennettavasta käytöstä vastaavat kisatiimin vetäjä, seuran rahastonhoitaja sekä osaltaan kisatiimin jäsenet. Kisatiimillä on oma erillinen seuran alainen pankkitili, minne sponsorituki ja muun varainhankinnan tuotot ohjataan.

Sponsoroinnista tehdään kirjallinen sopimus.

Mikäli sponsori haluaa tehdä yhteistyötä vain yksittäisen ratsastajan kanssa, on solmittava erillinen sponsorisopimus ratsastajan ja sponsorin (sekä mahdollisesti SRL:n valmennusrahaston, lisätietoja https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailijalle/urheilijan-valmennusrahasto/ ) kanssa.Tällöin seura ei ole osallisena sopimuksessa.

2. Kisatiimin jäseneksi hakeminen ja valinta

Hakuaika on vuosittain 1.10.-31.10. seuraavaksi kalenterivuodeksi. Kisatiimin jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Käytännössä seuraavan vuoden tiimi voi aloittaa varainhankintansa jo edellisen vuoden puolella.

Tiimin jäseneksi voivat hakea KJR:n täysjäsenet jotka edustavat seuraa kilpailuissa. Tiimin jäsen voi edustaa mitä vain Suomen Ratsastajainliiton virallista ratsastuslajia (este-, koulu-, kenttä-, askellaji-, lännen-, matka- ja pararatsastus, valjakkoajo, vikellys).

Ehtoina hyväksymiselle ovat:

 • Jäsen on Kymijoen Ratsastajien jäsen hakemusvuonna sekä sitoutuu maksamaan tulevan vuoden jäsenmaksun eräpäivään mennessä.
 • Jäsen sitoutuu edustamaan kilpailuissa Kymijoen Ratsastajat ry:tä.
 • Tiimin juniorijäseneltä hyväksymisen ehtona on vähintään alueluvan voimassaolo hakemuskaudella, sekä SRL:n liitto- tai maajoukkuevalmennuksissa mukana oleminen*. Juniorijäsenten hakemuksesta on selvittävä myös huoltajan yhteystiedot ja kuvaus toiminnasta, mm. miten hän sitoutuu huollettavan urheilu-uran edistämiseen. Koko urheilijan ympärillä olevan tiimin esittely on etu etenkin lapsiurheilijan hakemuksessa.
 • Tiimin seniorijäsenelle hyväksymisen ehtona on vähintään kansallisen kilpailuluvan voimassaolo hakemuskaudella.

* liitto/maajoukkuevalmennusvaatimuksesta voidaan joustaa mikäli ko. lajissa ei hakemusvuonna järjestetä niitä.

Hakemus on vapaamuotoinen. Se kannattaa tehdä huolellisesti ja ajoissa. Seuran johtokunta tekee valinnat hakemusten perusteella. Kokemus hakijan aikaisemmasta kisatiimiedustuksesta voi vaikuttaa hakupäätökseen. Muulloin kuin hakuaikana tulleita hakemuksia ei käsitellä. 

Valinnassa painotetaan:

 • Kuvausta kilpailutavoitteista ja valmentautumisesta lyhyemmällä ja pidemmällä tähtäimellä
 • Kisatiimiläisellä on käytettävissään hevonen/poni koko kauden ajan.
 • Aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä
 • Kykyä tuottaa julkaisuja sosiaalisessa mediassa (mainitsethan kanavasi hakemuksessa).

Kilpailumenestys on eduksi, mutta se ei ole päävalintakriteeri. 

Kisatiimiin valitut jäsenet tekevät itsestään ja hevosestaan kuvallisen esittelyn viikon sisällä valinnasta. Esittelyt julkaistaan seuran kotisivuilla ja somekanavissa. Esittelyn voi halutessaan toimittaa myös hakemuksen mukana. Vain valittujen tiimiläisten esittelyt julkaistaan.

2.1. Tiiminvetäjä

Kisatiimi valitsee joko tiimiläisistä tai alaikäisten tiimiläisten huoltajien joukosta tiiminvetäjän, joka 

 • auttaa yhteydenpidossa tiimiläisten kesken, kutsuu koolle suunnittelupalaverit, innostaa, auttaa ja rohkaisee tiimiläisiä edustustehtävissä
 • suunnittelee ja organisoi varainhankintaa
 • pitää kirjaa sponsorisopimuksista, valvoo sopimusten noudattamista 
 • johtaa tiimin tiedotustoimintaa
 • selvittää mahdolliset ongelmatilanteet yhdessä seuran johtokunnan kanssa

Tiiminvetäjä valitaan tiimin yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan, kuitenkin niin että vetäjän valinta suoritetaan mahdollisimman pian tiimiläisten valinnan jälkeen marraskuun alussa. Varainhankinnan voi aloittaa heti valinnan jälkeen, kuitenkin huolehtien että edellisen kauden tiimiläisten keräämät varat on jaettu, sekoittumisen välttämiseksi.

Tiiminvetäjä vastaa myös kirjanpidosta ja toiminnan raportoinnista sponsoreille ja seuran johtokunnalle kunkin toimintakautensa osalta.

3. Kisatiimin jäsenen ja huoltajien velvollisuudet

Kaikki tiimiläisten tilille keräämä varainhankinnan tuotto jaetaan tiimiläisten kesken kalenterivuoden aikana käytettäväksi kilpailu- ja valmennuskuluihin. Tililtä jaetaan tiimiläisille rahaa toukokuun ja elokuun lopussa sekä loppuvuonna niin, että edelliskauden kerätyt varat on jaettu ennen kuin seuraavan kauden kisatiimi aloittaa varainhankintansa.

Kisatiimin jäsen sitoutuu noudattamaan hyviä käytöstapoja sekä hevosmiestaitoja,  toimimaan esimerkillisesti ja urheilun Reilun Pelin hengen mukaisesti. Jäsen sitoutuu edustamaan seuraa sekä sponsoreita ja noudattamaan sponsorisopimusten ehtoja.

Jokainen kisatiimin jäsen on velvollinen osallistumaan tiimin varainhankintaan joko sponsorihankinnalla, muulla varainhankinnalla (esim. myyntituotteet, buffetin pito, tapahtumien järjestäminen) tai itse maksaen 400 € kisatiimin tilille, jos osallistuminen muuhun varainhankintaan ei jostain syystä onnistu. Maksun voi suorittaa myös osissa, kuitenkin ennen 1.5.

Tiimin juniorijäsenten osalta velvoitteiden toteutumisesta vastaa huoltaja.

Seura toivoo kisatiimiläisiltä osallistumista myös seuran omiin kilpailuihin ja tapahtumiin, joko kilpailijana tai toimihenkilönä.

3.1. Kisatiimistä erottaminen

Kisatiimin jäsen voidaan erottaa kesken toimintakauden, 

 • jos hänen todetaan rikkoneen voimassaolevia doping-sääntöjä tai muita urheilun eettisiä sääntöjä.
 • mikäli hän ei ole osallistunut varainhankintaan TAI maksanut kisatiimin maksua 400 € tiimin tilille 1.5. mennessä

Jos kisatiimiläinen erotetaan kesken kauden, oikeus tiimin tunnusten käyttöön lakkaa erottamispäivänä, eikä henkilöllä ole oikeutta tiimin yhteisiin varoihin loppukauden aikana.

3.2. Kisatiimistä eroaminen 

Jos tiimiläinen haluaa erota kesken kauden, hän toimittaa eroilmoituksen kirjallisesti tiiminvetäjälle ja seuran johtokunnalle (puheenjohtaja). Oikeus tiimin tunnusten käyttöön lakkaa eroamispäivänä eikä henkilöllä ole oikeutta kisatiimin yhteisiin varoihin loppukauden aikana.

4. Sääntöihin sitoutuminen ja voimaantulo

Kisatiimiin hakeva urheilija (sekä alaikäisen urheilijan tapauksessa myös hänen huoltajansa/kilpailuhuoltajansa) hyväksyy kisatiimin säännöt toimittamalla hakemuksen seuran johtokunnalle.

5. Sääntömuutokset

Sääntömuutoksista päättää Kymijoen Ratsastajat ry:n johtokunta.